Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane

OPĆI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE
1. PREDMET UGOVORA: Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa Organizatora putovanja – putničke agencije ABC Travel (u daljnjem tekstu: Agencija) i Putnika odnosno Ugovaratelja putovanja u slučaju kad Ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu Putnik). Ovaj Ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik Agencije (djelatnik agencije ABC Travel ili bilo koje druge agencije ovlaštene za prodaju aranžmana agencije ABC Travel) i Putnik te nakon što Putnik u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te neosporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnici Agencije i drugim ovlaštenim agencijama osobno, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora Putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je Agenciji dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.
2. REZERVACIJE I PLAĆANJE: Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (osim ako u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za neospornu naplatu ukupne cijene aranžmana. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 21 dan prije polaska na putovanje, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije.
3. CIJENE: Cijene aranžmana su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u programima Agencije bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj Putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Agencija može predvidjeti da Putnik određene usluge plaća na licu mjesta. Agencija može predvidjeti da Putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi turističkom pratitelju. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje Putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Agencija ima pravo na povišenje ugovorene cijene najkasnije 20 dana prije početka putovanja ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva, do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti Agenciji u roku od dva radna dana (subota se ne smatra radnim danom) od primljene obavijesti. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi Agenciji u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima Agencije opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Naglašavamo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima agencije važećim za navedeno putovanje, a koja je dana od strane djelatnika agencije ili neke treće osobe. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službenu registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu nije drugačije navedeno. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na putovanje, o tome obavijestiti Agenciju, ukoliko takav dolazak nije predviđen programom putovanja. Agencija je dužna brinuti o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija nije dužna pružati usluge van ovih Uvjeta.

5. PUTNI DOKUMENTI, POŠTIVANJE PROPISA: Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan agenciji dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. Agencija ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat će se da je odustao od putovanja. Putnik je dužan poštovati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je o vlastitom trošku osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s turističkim pratiteljem i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obaveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a agencija otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana, restorana i sl.) na recepciji. Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik agencije će putnika upoznati s izvorima informacija o zemlji u koju se putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučamo svakom putniku da se i osobno informira na web stranici www.mvpei.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVPEI-a RH. Svim putnicima koji nisu državljani RH i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebo ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Agencija može uputiti putnika na izvor informacija, ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje agenciju te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. Agencija otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

6. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA: Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, agencija od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije navedeno drugačije):
do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 15,00€, 29-22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana, 21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana, 14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana, 7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana.
Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. Agencija zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik – nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana. Ukoliko 21 dan prije polaska na putovanje putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, agencija smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije za putovanje. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju ili zbog neophodne potrebe otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u slijedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti i smrtnom slučaju, agencija zadržava pravo isplate. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave viza i u slučaju kada putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a agencija se obavezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

7. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA: Ako agencija prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužna je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od dva radna dana od primitka obavijesti (subota se ne računa kao radni dan) prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti u pisanom obliku. U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, agencija se obavezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji je agencija ponudila smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema agenciji s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora. Ako agencija nakon početka putovanja nije pružila veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, agencija može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika agencija može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od agencije za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju. Ako agencija nije mogla na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, agencija će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa i to na osnovi prigovora putnika. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana. Agencija je ovlaštena jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za agenciju da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. Agencija zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator za koga je agencija bila posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ako se za određeno putovanje nije prijavio dovoljan broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga. Agencija zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjene reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene smjera putovanja ukoliko se promjene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje agencija ne može utjecati) i to bez isplate štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u tijeku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na danu situaciju. Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web stranicama agencije.

8. PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA: Za sve aranžmane gdje je agencija glavni organizator vrijede ovi opći uvjeti osim u slučaju gdje je agencija posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani bit će posebno naznačeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te agencija ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

9. RJEŠAVANJE PRIGOVORA: Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor agenciji i to u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u obzir. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. Agencija neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će odgovoriti pismenom pošiljkom s povratnicom). Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, agencija može odgoditi rok donošenja rješenja za dodatnih 14 dana, a o čemu je dužna, u pismenom obliku, obavijestiti podnositelja prigovora. Agencija će rješavati samo one pritužbe za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje agencije došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Dok agencija ne donese rješenje, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu.

10. ZDRAVSTVENI PROPISI: Putnik je dužan obavijestiti agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

11. PRTLJAGA: Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Agencija ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

12. OSIGURANJE JAMČEVINE ZA TURISTIČKI PAKET ARANŽMAN: Generali osiguranje d.d. jamči da će sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti (NN 8/96) putniku nadoknaditi
1. cijenu putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja organizatora izostanu usluge putovanja i 2. troškove, koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, za povratak putnika u mjesto polaska.
U slučaju da dođe do platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju neka se odmah jave nekoj od poslovnica Generali osiguranja d.d. Ovaj dokument omogućava putniku neposredno ostvarenje prava za naknadu štete zbog nastalih troškova. Broj police o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman: P15-1020000930.

13. OSIGURANJE OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (nezgode): Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, agencija ima kod osiguravajućeg društva policu osiguranja za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) broj : P41N-1025201357

14. PAKET PUTNOG OSIGURANJA: Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi „paket“ putnog osiguranja koji se sastoji od: putnog zdravstvenog osiguranja, dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili u agenciji pri čemu agencija sudjeluje samo kao posrednik.

15. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA: Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

16. INFORMACIJE: Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti i informacije navedene u samome programu putovanja.

17. ZAVRŠNE ODREDBE: Ovi uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti i uputstva o putovanju sastavni su dio ugovora kojeg putnik sklapa s agencijom odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji agencije. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.
Stranke se obavezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Rijeci, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

ABC Travel d.o.o.

51000 Rijeka, Trpimirova ulica 5A

 e-mail: info@abctravel.hr

ID kod: HR-AB-51-040463010

tel: 051 621 700

mob: 091 615 8011

web: www.abctravel.hr